Miami Beach Alexandria, 2014, oil tempera on wood, 152 x 152 cm

18 May, 2014