Agnabiya, 2015, chemical pigments on wood, 40 x 30cm

12 Jan, 2017